Az Alapítványról

Bemutatkozás

A Solt Ottilia és Kemény István nevével fémjelzett Budapesti SZETA, majd az 1989-ben létrejött Szegényeket Támogató Egyesület, mint országos ernyőszervezet mellett már 1989-től működik Debrecenben a SZETA. Az országos „civil kezdeményezés alapítói mindvégig fontosnak tartották, hogy a legszegényebb, a leginkább diszkriminált, az állam támogatásától eleső csoportoknak nyújtsanak segítséget.” Ezt a hagyományt folytatva alakult meg 1994-ben a Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány, majd működési kereteit bővítve 1998-tól kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Megalakítását és működését az tette szükségessé, hogy jelen volt a társadalomban a hátrányos helyzetű személyeknek egy olyan csoportja - az állami gondoskodásból kikerült, többségében roma származású, hajléktalanságtól fenyegetett fiatalok -, mely csoportok ellátását a megye szociális területre szakosodott intézményhálózata hosszú ideje nem tudta kezelni.


Az Alapítvány Alapító Okirat szerinti célja:

„Az Alapítvány céljának tekinti mindenfajta diszkrimináció nélkül, nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül anyagi, egyéb dologi, erkölcsi, szellemi támogatásban részesíteni mindazokat, akik elemi nélkülözéstől szenvednek és ennek következtében életmódjuk keretének összeomlása fenyegeti őket. Támogatásban részesíti azokat, akiknek emberi integritásuk, autonómiájuk súlyos veszélyben van.”


Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

1. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés
2. Szociális tevékenység, családsegítés
3. Tudományos tevékenység, kutatás
4. Nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés
5. Kulturális tevékenység
6. Kulturális örökség megóvása
10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
12. Emberi és állampolgári jogok védelme
13. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások
20. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások


Az Alapítvány fő célcsoportjai:

• Marginalizálódott társadalmi csoportok (elsősorban romák)
• Hajléktalansággal fenyegetett fiatalok (kiemelten az állami gondoskodásból kikerülők) és gyermekeik
• Munkanélküliek
• Anyagilag ellehetetlenült családok
• Egyedül álló anyák/apák gyerekeikkel


Az Alapítvány szakmai vezetője:

Szalai Ibolya
Elérhetőségei:
Mobil: 06-20/429-9120
E-mail: szibolya01@t-online.hu


Az Alapítvány kuratóriuma:

Hága Antónia - kuratóriumi elnök
Pap Orsolya - kuratóriumi titkár
Szalai Ibolya - kuratóriumi tag
Ajtai Elvira - kuratóriumi tag


Az Alapítvány képviseletére jogosult személyek:

Hága Antónia - kuratóriumi elnök
Pap Orsolya - kuratóriumi titkár
Szalai Ibolya - kuratóriumi tagSzolgáltatásaink

Az alapítvány jelenlegi szolgáltatásai:

Családok Átmeneti Otthona (CSÁO):

Az alapítvány a célcsoportjába tartozó emberek - állami gondoskodásból kikerült, hajléktalanná vált fiatalok és családjaik, bántalmazott nők és várandós anyák, marginalizálódott emberek
– élethelyzetének javítása érdekében 1998. óta 40 férőhelyes családok átmeneti otthonát működtet.

A családok átmeneti otthona biztosítja a szülő számára a gyermekével együttes lakhatást és a szükség szerinti további ellátást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében, biztosítja a gyermek és szülő számára a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 70-71 §-a szerinti ellátást.

A családok átmeneti otthonában folyó szakmai tevékenység célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének és jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez. Az átmeneti gondozásban lévő gyermek számára teljes körű ellátást biztosítson az egyéni gondozási, nevelési tervben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakhatás megoldása során a gyermeket ne kelljen elválasztani szüleitől.

A CSÁO működtetése mellett, ahhoz szorosan kapcsolódó szociális információs szolgáltatást biztosítunk, tájékoztatást és segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű emberek számára szociális ügyeik intézésében. Információval, jogi tanácsadás biztosításával segítjük önálló lakáshoz jutásukat. Állásinformációkkal, álláskeresési technikák megismertetésével segítjük munkaerő-piaci re-integrációjukat.


A Családok Átmeneti otthona elérhetősége:

Cím: 4024 Debrecen, Nap u. 4.
Tel.: 06-52/530-767; 06-52/310-361
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@fixinvitel.hu


Munkatársak:

Tar Jolán - mb. intézményvezető
Ajtainé Figula Adrienne - családgondozó
Boruzs Anita - szakgondozó
Gerda Lajosné – szakgondozó
Szentesi Józsefné – szakgondozó
Nagy József – gondozó


Krízisközpont

Alapítványunk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével megvalósított KR-11-3522 sz. program keretében a Családok Átmeneti Otthonában Krízisközpontot hozott létre.
A Krízisközpont a nap 24 órájában fogadja a bántalmazott egyéneket, családokat, ezért a Családok Átmeneti Otthonának stábja (családgondozók, gondozók) is segíti az ellátás folyamatosságát.

A szolgáltatás célja: a bántalmazás miatt kialakult krízishelyzet megszüntetésének előmozdítása komplex, maximum 8 hetes, szükség szerinti teljes körű ellátás biztosításával. A Krízisközpont célcsoportja: a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) miatt kialakult krízishelyzetek következtében otthonukat elhagyni kényszerülő egyedülálló bántalmazottak, a teljes- és több generációs családok, valamint egyszülős családok és családtagjaik.

Férőhelyek száma: max. 5 fő

A Krízisközpont szolgáltatásai:
a krízishelyzetbe kerültek számára a Családok Átmeneti Otthona biztosítja a lakhatást, illetve az itt lakó családok által igénybe vehető egyéb szolgáltatásokat.

A Krízisközpont többletszolgáltatásai:

Komplex ellátás (Szükség esetén a fizikai szükségletek kielégítésének biztosítása - élelem vagy étkezés, ruha, ágynemű huzat, gyógyszer, tisztálkodási és tisztítószerek -, az ügyintézésekhez kapcsolódó járulékos költségek - utazás, illetékek - és a gyermekek iskoláztatásához elengedhetetlen eszközök.)
Esetmenedzser/Komplex családgondozás
Pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadó
Jogi szolgáltatás
Szükség szerint további szakemberek bevonása (pl.: pszichiáter, gyermekorvos, pedagógus, gondozó, szakgondozó, háziorvos)

A Krízisközpontba kerülés módja:

Személyes találkozáson alapuló felvétel
Telefonos jelzésen alapuló felvétel

A Krízisközpont elérhetőségei:

Cím: 4024 Debrecen, Nap u. 4.
Tel.: 06-52/530-767; 06-52/310-361
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@invitel.hu

A program azonosítója: KR-11-3522

A program megvalósítója
Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA)
Székhely: 4025 Debrecen, Barna u. 18.

A program megvalósításának helyszíne
Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona,
4024 Debrecen, Nap u. 4.
Tel.: 06 52 310-361
06 52 530-767
Fax: 06 52 801 057
E-mail: dbszeta@invitel.hu
Honlap: www.debreceniszeta.hu

További információ kérhető
Szalai Ibolya projektmenedzser,
intézményvezető
Tel.: 06 52 530-767
06 52 310-361A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével valósult meg.További szolgáltatásaink:

• Adományszervezés, adományok – élelem, ruhanemű – biztosítása
• Szociális Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetése
• Tanulási képességek fejlesztése tantárgyi korrepetálás keretében
• Szabadidős programok gyermekek részére
• Herkules terápia
• Számítógépes képzés/klub gyermekek, felnőttek számára
• Herkules terápia
• Művészetterápiás foglalkozás
• Egyéni álláskeresési, életvezetési tanácsadás
• Gyermekfelügyelet
• Szívességbank működtetése
• AVP tréning
• Álláskeresési technika tréning
• 3 hetes álláskereső klub
• Életvezetési klub
• Női torna


Az alapítvány korábbi, 1989 – 2000 közötti tevékenységei:

• Adományszervezés, adományok – élelem, ruhanemű – biztosítása
• Krízissegélyezés a Tanács Vb Hivatalával, majd az önkormányzattal kötött szerződés alapján (készpénzsegély, gyógyszerkiváltás, közüzemi díjak, lakbér)
• Napi egyszeri meleg étel biztosítása hátrányos helyzetű, szegény emberek számára – az önkormányzattal kötött szerződés alapján
• Szociális Információs Szolgálat hajléktalanok számára
• Utógondozói Otthon volt állami gondozottak számára
• Az utógondozói otthonból kikerült volt állami gondozottak utánkövetése
• Kezdeményeztük a volt állami gondozottak kiemelt támogatását az első lakáshoz jutásban
• Első lakáshoz jutók ingatlanszerzésének lebonyolítása
• Kilakoltatottak érdekvédelme
• Válságkezelő programok közüzemi díjhátralékosok számára
• Villamosenergia támogatás az áramszolgáltatóval együttműködve
• Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek foglakoztatása
• Családsegítés, roma családgondozás az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján
• Gyermekjóléti szolgálat működtetése az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapjánPályázatok

„Gene-Ráció”
ÉAOP-5.1.3-2008-0039

NCA-ÉA-10-0909

NCA-ÉA-09-0843

KR-11-3522Képgaléria

Elérhetőségek

Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA)

Székhely: 4025 Debrecen, Barna u. 18.
Tel.: 06-52/530-767
Fax: 06-52/801-057
E-mail: info@debreceniszeta.hu
Web: www.debreceniszeta.hu


Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona

Székhely: 4024 Debrecen, Nap u. 4.
Tel.: 06-52/530-767; 06-52/310-361
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@fixinvitel.hu


Adományaikat az alábbi számlaszámra várjuk:

OTP Bank Nyrt. 11738008-20199669
1%

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa Alapítványunk tevékenységét!
Az ehhez szükséges rendelkező nyilatkozat letölthető itt.

ÉAOP-5.1.3A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

www.nfu.hu


A projekt adatai:

A projekt azonosító száma:
ÉAOP-5.1.3-2008-0039

A projekt címe: „Gene-Ráció”
Civil szolgáltató központ létrehozása és komplex munkaerő-piaci, ill. közösségfejlesztő program működtetése gyermeküket egyedül nevelő, halmozottan hátrányos helyzetű, jelentős részben anyaotthonokban élő anyák és gyermekeik számára

A projekt megvalósítója: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA) 4025 Debrecen, Barna u. 18.

Konzorciumi partner: CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért,
4025 Debrecen, Arany J. u. 2.

A projekt megvalósításának helyszíne: Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona, 4024 Debrecen, Nap u. 4.

A projekt összköltsége: 59.132.361,- Ft

A támogatás összege: 53.219.125,- Ft

A támogatás intenzitása: 90%

A projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 04.- 2011. március 31.


A projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser, szakmai vezető:
Szalai Ibolya

Elérhetősége:
06-20/429-9120 szibolya01@t-online.hu

Pénzügyi vezető:
Damu Gyuláné


Munkatársak:

Mikó Kinga mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/366-3010
E-mail: mikokinga@gmail.com

Pap Orsolya mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/375-3445
E-mail: pap.orsolya@gmail.com


A projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében egyrészt az Alapítvány Nap u. 4 sz. alatti ingatlana 92 m2 alapterületű blokkjának felújítása, berendezése, közösségi-szolgáltatóház kialakítása valósul meg. Másrészt 50 fő nagyarányban állami gondoskodásban felnőtt, roma származású, gyermekét egyedül nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű nő és 50 fő általuk nevelt gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatásokat biztosítunk a következő területeken: munkaerő-piaci integráció, hatékony életvezetés, szociális támogatás, tanulási és szociális képességek fejlesztése, fejlesztő, szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztés, önkéntesség.


A projekt célja:

A projekt hosszútávú célja, hogy csökkenjen az ellátási területen az egyedülálló, sokgyermekes, szociálisan hátrányos helyzetű – nagyarányban roma és állami gondoskodásban felnőtt, munkanélküli/gyesen lévő – nők és gyermekeik kirekesztettsége.

Közvetlen cél:
• Közösségi-szolgáltatóház kialakítása, berendezése és működtetése
• 50 fő anya (esetenként apa) és 50 fő gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatások biztosítása
• A felnőtt résztvevők kulcsképességei, motiváltsága a képzés, tréningek, klubfoglalkozások hatására fejlődnek és képesek lesznek beilleszkedni a munka világába, újra a társadalom aktív, sorsukat alakítani képes tagjaivá válnak. A gyermekek szociális és tanuláshoz szükséges képességei javulnak, így sikeres tanulókká, később felnőttekké válnak, akik képesek életüket irányítani.
• A pszicho-szociális tevékenységek segítségével a munkavállalás, tanulás során és az életvezetésben jelentkező gátlások oldódnak, kedvező pszichés klíma, oldott bizalmi légkör alakul ki a programban.

A projekt közvetett céljai:
• A programban résztvevők sikerei mintát jelentenek a résztvevők környezetében élők számára is.
• Az Alapítvány európai uniós projektek megvalósítására vonatkozó tapasztalatai növekednek.
• A partneri együttműködés példaértékűvé válik és multiplikátor hatást fejt ki.


A projekt célcsoportja:

50 fő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, többségében munkanélküli, jelentős számban roma és állami gondoskodásból kikerült, gyermekeit egyedül nevelő, krízishelyzetben lévő anya (kisebb számban apák) és 50 fő gyermek.


Rendezvények:
Meghívók

Közhasznúsági jelentés

Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA)
közhasznúsági jelentése letölthető itt.Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány
© 2015