"Önkéntesség személyre szabva Debrecenben"
EFOP-1.3.8-17-2017-00042


"Kell egy hely!"
EFOP-1.2.5-16-2016-00008


"Aktívan a közösségért"
EFOP-1.3.5-16-2016-00430


"Új esély"
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0302


"Gene-Ráció"
ÉAOP-5.1.3-2008-0039


NCA-ÉA-10-0909


NCA-ÉA-09-0843


KR-11-3522


PROJEKTEK BEMUTATÁSA

"Önkéntesség személyre szabva Debrecenben"
EFOP-1.3.8-17-2017-00042


Kedvezményezett neve: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány
Konzorciumi partner neve: Alternatív Közösségek Egyesülete
A projekt címe: Önkéntesség személyre szabva Debrecenben
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.8-17-2017-00042
A felhívás megnevezése: EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva
A támogatás összege: 29.668.032,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2018. 01. 01.
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. 03. 31.


A projekt tartalma:
Szervezetünk, a Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány, konzorciumban az Alternatív Közösségek Egyesületével egy 36 hónapos önkéntes programot kíván megvalósítani. A főpályázó Családok Átmeneti Otthonát és Krízisközpontot működtet, a konzorciumi partner megalakulása óta hátrányos helyzetű embereknek végez ételosztást önkéntesek bevonásával. Ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy egy olyan programot indítunk el, amely egyrészt segít olyan szakmai protokollokat kidolgozni, amelyek az önkéntesek szervezeten belül tartását segítik, másrészt pedig célcsoportként a fiatal felnőtteket célozza meg, ezzel segítve a korstruktúra kiegyensúlyozását. A fiatal felnőttek, mint célcsoport, azért is fontos szakmailag számunkra, mert főként a szociális, gyermekjóléti területre bevont fiatalok gyakran találták meg a hivatásukat is szervezetünknél. Ifjúsági önkénteseink esetében gyakran előfordul, hogy a nálunk megszerzett tudás és tapasztalat mellett pályát is találnak maguknak és a későbbiekben szociális területen helyezkednek el, tanulnak tovább. Szeretnénk, ha ez a spontán kialakult gyakorlat sokkal tudatosabb lenne az általunk tervezett projekt által és a fiatal önkéntesekből hosszabb távon akár szociális segítő, egészségügyi dolgozó legyen. A projektben a fent leírtak alapján éppen ezért a szociális segítésre koncentrálunk. A bevonni tervezett önkéntesek számára olyan gyakorlati tudásokat szeretnénk átadni, amely valós haszon lehet a későbbi munkavállalás során. Az általunk tervezett pszichoszociális képzés számos területen (gyermekvédelem, érdekérvényesítés, szociális és humanitárius segítségnyújtás, stb.) biztosít olyan készségeket, amelyeket a humánterületen elhelyezkedő fiatalok jól tudnak majd hasznosítani. Kevesen tudják még mindig, hogy a Munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy minden munkahelyen, a munkahely jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, így például kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó munkatárssal kell rendelkeznie minden vállalatnak. A bevont önkéntesek számára a projekt keretében – jogosítvány megszerzésén és a nyelvoktatáson túl – ezt is biztosítani kívánjuk, ezzel is segítve versenyelőnyüket a munkaerőpiacon. Szeretnénk a projekt által azt is elérni, hogy a korábban indított, önkéntességre és szociális segítségnyújtásra alapuló projektjeinkben szerzett tudást és jó gyakorlatokat megismertessük és elterjesszük a lakosság körében. Ezekről a tapasztalatokról és tudásokról is szeretnénk tájékoztatni a bevonni kívánt önkénteseket, amellett, hogy a korábban felsorolt képzéseken és foglalkozásokon túl szeretnénk, ha ezeket a megszerzett tudásokat a mindennapokban Szervezetünkben is kamatoztatnák. Éppen ezért az önkénteseknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szociális munkába bekapcsolódjanak.

___


"Kell egy hely!"
EFOP-1.2.5-16-2016-00008


Kedvezményezett neve: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány
A projekt címe: Kell egy hely!
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.5-16-2016-00008
A felhívás megnevezése: EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék
A támogatás összege: 43.999.160,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2017. 11. 01.
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021. 11. 01.

A projekt tartalma:
A projekt célja olyan programok támogatása, amelyek családi vagy párkapcsolati problémák, konfliktusok kezelésére, ezek elmélyülésének, a kapcsolati erőszak megjelenésének megelőzésére, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelem elősegítésére irányulnak a társadalmi fenntarthatóság keretein belül. A társadalom egészsége, jólléte nagyban meghatározza annak produktivitását, valamint a jobb életkilátások még inkább ösztönzőleg hatnak az egyén teljesítményére mind a munka, mind a hétköznapi tevékenységek szempontjából. A projekt megvalósítása során az egyéni, illetve családi jogi, pszichológiai és életvezetési tanácsadásokon, egyéb foglalkozásokon keresztül a résztvevők családi életének minőségi szempontú javítása, a későbbi krízishelyzetek kialakulásának megelőzésére, illetve hatékony önálló kezelésére való képessé tétel a cél. Tevékenységeink hozzájárulnak a helyi közösség megerősítéséhez, a családi értékek újraéledéséhez, valamint a szociális érzékenység és a szolidaritás javításához. Szervezetünk a kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén járási és megyei szintű társadalmi szemléletformálást, és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben érintett intézményi szereplők bevonásával megvalósuló hálózatfejlesztést is megvalósít, együttműködve a régióban található krízisambulanciával, kríziskezelő központokkal, félutas házakkal. A jelen projekt keretében kialakítandó, a Családok Átmeneti Otthonának rendszerébe integrált - a Krízisközponthoz kapcsolódó - 2 db Félutas Ház olyan tartós, hosszú távú lakhatásra alkalmas ingatlanban kerül biztosításra, amit a bántalmazottak és családtagjaik maximum öt év időtartamra vehetnek igénybe. A Félutas Házakat összközműves ingatlanban alakítjuk ki, amelyeket igény szerint bútorozottan és háztartási gépekkel felszerelve bocsájtunk rendelkezésre. A Félutas Házakban lévő berendezések biztonságos működéséért a fenntartó felelős. A Félutas Házaknál figyelembe vesszük az ellátásba kerülő családtagok számát és az ebből fakadó szükségleteket, továbbá a családtagok egyéb speciális szükségleteit is (pl. érzékszervi fogyatékosság miatt infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása). A Félutas Házak a családok átmeneti otthonán kívül, de annak közelében kerülnek kialakításra úgy, hogy a munkatársak a megfelelő szakmai segítséget időben biztosítani tudják. Az infrastrukturális feltételek fejlesztése során törekszünk a Félutas Házak biztonságának a megteremtésére képrögzítésre alkalmas kamerarendszer kiépítésével, biztonsági zárak felszerelésével, valamint riasztó rendszerek kialakításával. A félutas házakban élő bántalmazottak és a velük együtt ellátásban részesülő családtagok ellátásának megszervezésénél szem előtt kívánjuk tartani a fokozatosság elvét, hiszen a krízisközpont teljes körű ellátásából, vagy egy intenzív krízisellátásból lép ki a bántalmazott és kezdi meg reintegrációjának egy újabb lépcsőfokát. Az ellátást úgy szervezzük meg, hogy az aktív segítségnyújtástól az ellátást igénybevevő eljusson az önellátás magas fokára, egyéni autonómiájának minél nagyobb érvényesülése és helyreállítása érdekében. A fizikai ellátás, természetbeni támogatás, a családgondozás fokozatosan, rugalmasan csökkentésre kerül, ugyanakkor pl.: iskolakezdéskor, a téli időszakban szükség szerint plusz támogatást igyekszünk biztosítani. Az ellátott felelősségvállalása saját problémájának megoldásában ezáltal a mentor segítségével fokozatosan erősödik, képessé válik az önálló életvezetésre az ellátás megszűnéséig.

___


"Aktívan a közösségért"
EFOP-1.3.5-16-2016-00430


Kedvezményezett neve: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány
A projekt címe: Aktívan a közösségért
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00430
A felhívás megnevezése: EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével A támogatás összege: 24.999.127,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2017. 05. 01.
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2020. 07. 30.


A projekt tartalma: Célunk megszólítani azokat a magyarországi kevésbé fejlett régiókban élő és hátrányos helyzetben lévő 14-35 éves fiatalokat, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyeket, akiknek életminősége, szociális és gazdasági helyzete fejlesztésre szorul. A projektünk során szervezett közösségi tevékenységekbe való bevonásuk révén helyzetükben javulást és fejlődést kívánunk elérni. A projekt során nem csak az említett célcsoport, hanem a társadalom egésze számára is kívánunk programokat és szolgáltatásokat nyújtani. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházakat, intézményeket képviselő személyek is érintettek. Szervezetünk egy 36+3 hónapos projektmegvalósítás során kívánja elérni a projekt keretében kitűzött célokat. A tervezett programokat a kötelezően vállalandó „A” tevékenység mellett a „C” tevékenység keretében kívánjuk megvalósítani. A projektet Hajdú- Bihar megye 2 településén működtetjük, melyből egy helyszín a megyeszékhely. A projekt másik helyszínéül Kismarja került kiválasztásra, mely hátrányos helyzetű települése a megyének. A programban tervezett szolgáltatásokkal és rendezvényekkel az önkéntességet szeretnénk népszerűsíteni, segíteni és támogatni kívánjuk a hátrányos helyzetű személyeket és érzékenyíteni irányukba a lakosságot.

„A” tevékenységcsoport

1. célcsoport toborzása, bevonása;
2. önképzés;
3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; képzések, tréningek lebonyolítása;
4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).

„C” tevékenységcsoport

1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

___


"Új esély"
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0302


A projekt címe: „Új esély” – családok átmeneti otthonának felújítása
A projekt megvalósítója: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA) 4025 Debrecen, Barna u. 18.
A projekt megvalósításának helyszíne: Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona, 4024 Debrecen, Nap u. 4.
A projekt összköltsége: 65.364.092,- Ft
A támogatás összege: 65.364.092,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának időtartama: 2014. július 01.- 2015. október 31.
A projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Szalai Ibolya Erika
Elérhetősége:
Mobil: 06-20/429-9120
E-mail: szibolya01@t-online.hu

Pénzügyi vezető: Damu Gyuláné

Szakmai vezető: Tar Jolán
Elérhetősége:
Tel.: 06-52/530-767
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@invitel.hu

A projekt rövid összefoglalása:
Az „Új esély” című, 16 hónap időtartamú, komplex infrastrukturális és foglalkoztathatóság fejlesztő projekt a Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthonában élő szülők és gyermekeik számára egészséges lakótér kialakítását és modernizálását célozza meg, párhuzamosan a személyes és társas kompetenciák fejlesztésével.

A projekt célja:

Általános célunk a családok átmeneti otthona épületének felújítása, energiafelhasználási hatékonyságának növelése. Az intézmény épületében lévő lakószobákat, szociális helyiségeket, a közösségi tereket újítjuk fel. A meglévő építmény használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának és költséghatékonyságának növelése érdekében végeztetünk felújítási, korszerűsítési munkákat. Az intézményünk korszerűsítésének célja, hogy az átmeneti otthonban élő családok (szülők és gyermekek) a jelenleginél humanizáltabb életfeltételek között élhessenek, és a társadalmi integráltságuk foka növekedjen a pszichoszociális fejlődésükkel. A fejlesztés célja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézményünk célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen.

A projekt célcsoportja:

A projekt elsődleges célcsoportja a családok átmeneti otthonában élő szülők és kiskorú gyermekeik, akik szociokulturális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek (különös tekintettel a romákra és az állami gondoskodásban felnőtt fiatal felnőttekre), alacsony iskolai végzettségűek, munkaszocializációval nem, vagy csak részben rendelkeznek, és a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű munkavállalók. Különösen veszélyeztetett célcsoport a 17-23 év közötti korosztály, hisz az ifjúsági munkanélküliség kezelésében, illetve megelőzésében nagy hangsúlyt kap ezen réteg foglalkoztathatóságának fejlesztése.

Elérni kívánt eredmények:

Debrecen, Nap u. 4 sz. alatti, az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanban működtetett Családok Átmeneti Otthona intézmény felújítás, korszerűsítése. A felújítás, korszerűsítés keretében az alábbi munkálatokat végeztetjük el: • az intézmény valamennyi lakószobájának, konyhájának, fürdőszobájának, az előszobák, folyosók, továbbá az iroda helyiségek felújítása (festés, mázolás, burkolás, a tetőtérben lévő szobák gipszkarton falának cseréje, javítása),
• az ingatlanon belül az elektromos vezeték hálózat felújítása, a konnektorok, kapcsolók, világítótestek cseréje, a műszakilag indokolt helyeken kiépítése,
• a fűtési rendszer korszerűsítése (fűtési csővezetékek cseréje, a meglévő gázkazánok cseréje kondenzációs gázkazánra),
• a használati melegvíz-ellátás biztosítása napkollektorral,
• a földszinti különálló lakrészben lévő vizesblokk, az emeleti WC helyiség teljes körű felújítása, a vízvezetékek, szaniterek cseréje, festés, mázolás, burkolás,
• a belső nyílászárók javítása, szükség esetén cseréje, mázolása,
• a bejárati kapuzat cseréje,
• az épület hőszigetelése (hőszigetelt ablakok beszerelése, a homlokzati falfelület hőszigetelése 8-12 cm vastagságban az utcafronton és az udvari, valamint a tetőtér ráépítés áthidaló felületein),
• az esővíz elvezető csatorna javítása, felújítása,
• homlokzati bevonat készítése
• egységes belsőépítészeti elrendezések és bútorzat kialakítása.

Emellett a munkatársakat és a lakókat felkészítjük a korszerűsítéssel járó nehézségekre csoportfoglalkozáson keresztül. Illetve ezen élethelyzetet felhasználjuk szociális készségeik fejlesztésére megfelelő tréningek segítségével.

A projektben megvalósuló, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok bemutatása:

A családok átmeneti otthonában zajló felújítás, korszerűsítés a lakók (szülők és a gyermekek) számára az addigi életmódbeli, pszicho-szociális és munkaerő-piaci helyzetükben változást jelenthet. A korszerűsítéssel járó nehézségekhez való alkalmazkodási folyamatot összekapcsoljuk a munkaerő-piacon szükséges alkalmazkodási folyamattal. A változások kíséréséhez kapcsolódó képzéshez a lakókat két, problémáik és életkoruk alapján jól elkülöníthető csoportba soroltuk. Az egyik a szülők csoportja, a másik az iskolás gyermekeké.

A változást kísérő program, az összeállított tevékenységeivel, rugalmasan alkalmazkodik a programrésztvevők szükségleteihez. A két célcsoport számára a stabil mentális állapot elérése érdekében koherensen épül össze a 120 órás képzési program. Az egyes programelemeken való részvétel a családon belül közvetett hatásként, összetetten is érvényesül, hisz az életmódbeli változásoknak széleskörű és hosszútávú hatásai lesznek. A változást kísérő program két csoport számára 3X20 órás tréning módszerrel oktatott képzést tartalmaz.

Az otthonban élő szülők számára tervezett képzés:
Kommunikáció (20 óra)
Jogi ismeretek (20 óra)
Álláskeresési tréning (20 óra)


Az otthonban élő gyermekek számára tervezett képzés:
Kommunikáció (20 óra)
Életvezetési tréning- életmód-viselkedéskultúra (20 óra)
Agressziókezelés (20 óra)
Gyermekfelügyelet
A képzési projektelem idején, amennyiben szükséges, szakképzett óvodapedagógus felügyeli a csoportot. Elhárul a szülőket akadályozó tényező, ami miatt a képzésekből és a csoportos foglalkozásokból kimaradnának.
Sajtóközlemények___


"Gene-Ráció"
ÉAOP-5.1.3-2008-0039A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.


www.nfu.hu


A projekt adatai:

A projekt azonosító száma: ÉAOP-5.1.3-2008-0039

A projekt címe: "Gene-Ráció"
Civil szolgáltató központ létrehozása és komplex munkaerő-piaci, ill. közösségfejlesztő program működtetése gyermeküket egyedül nevelő, halmozottan hátrányos helyzetű, jelentős részben anyaotthonokban élő anyák és gyermekeik számára

A projekt megvalósítója: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA) 4025 Debrecen, Barna u. 18.

Konzorciumi partner: CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért, 4025 Debrecen, Arany J. u. 2.

A projekt megvalósításának helyszíne: Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona, 4024 Debrecen, Nap u. 4.
A projekt összköltsége: 59.132.361,- Ft
A támogatás összege: 53.219.125,- Ft
A támogatás intenzitása: 90%
A projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 04.- 2011. március 31.


A projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser, szakmai vezető: Szalai Ibolya
Elérhetősége: 06-20/429-9120 szibolya01@t-online.hu

Pénzügyi vezető: Damu Gyuláné


Munkatársak:

Mikó Kinga mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/366-3010
E-mail: mikokinga@gmail.com

Pap Orsolya mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/375-3445
E-mail: pap.orsolya@gmail.com


A projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében egyrészt az Alapítvány Nap u. 4 sz. alatti ingatlana 92 m2 alapterületű blokkjának felújítása, berendezése, közösségi-szolgáltatóház kialakítása valósul meg. Másrészt 50 fő nagyarányban állami gondoskodásban felnőtt, roma származású, gyermekét egyedül nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű nő és 50 fő általuk nevelt gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatásokat biztosítunk a következő területeken: munkaerő-piaci integráció, hatékony életvezetés, szociális támogatás, tanulási és szociális képességek fejlesztése, fejlesztő, szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztés, önkéntesség.


A projekt célja:

A projekt hosszútávú célja, hogy csökkenjen az ellátási területen az egyedülálló, sokgyermekes, szociálisan hátrányos helyzetű – nagyarányban roma és állami gondoskodásban felnőtt, munkanélküli/gyesen lévő – nők és gyermekeik kirekesztettsége.

Közvetlen cél:
• Közösségi-szolgáltatóház kialakítása, berendezése és működtetése
• 50 fő anya (esetenként apa) és 50 fő gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatások biztosítása
• A felnőtt résztvevők kulcsképességei, motiváltsága a képzés, tréningek, klubfoglalkozások hatására fejlődnek és képesek lesznek beilleszkedni a munka világába, újra a társadalom aktív, sorsukat alakítani képes tagjaivá válnak. A gyermekek szociális és tanuláshoz szükséges képességei javulnak, így sikeres tanulókká, később felnőttekké válnak, akik képesek életüket irányítani.
• A pszicho-szociális tevékenységek segítségével a munkavállalás, tanulás során és az életvezetésben jelentkező gátlások oldódnak, kedvező pszichés klíma, oldott bizalmi légkör alakul ki a programban.

A projekt közvetett céljai:
• A programban résztvevők sikerei mintát jelentenek a résztvevők környezetében élők számára is.
• Az Alapítvány európai uniós projektek megvalósítására vonatkozó tapasztalatai növekednek.
• A partneri együttműködés példaértékűvé válik és multiplikátor hatást fejt ki.


A projekt célcsoportja:

50 fő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, többségében munkanélküli, jelentős számban roma és állami gondoskodásból kikerült, gyermekeit egyedül nevelő, krízishelyzetben lévő anya (kisebb számban apák) és 50 fő gyermek.

Rendezvények
Meghívók