Az „Új esély” c. projekt bemutatása

A projekt azonosító száma: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0302
A projekt címe: „Új esély” – családok átmeneti otthonának felújítása
A projekt megvalósítója: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA) 4025 Debrecen, Barna u. 18.
A projekt megvalósításának helyszíne: Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona, 4024 Debrecen, Nap u. 4.
A projekt összköltsége: 65.364.092,- Ft
A támogatás összege: 65.364.092,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának időtartama: 2014. július 01.- 2015. október 31.
A projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser: Szalai Ibolya Erika
Elérhetősége:
Mobil: 06-20/429-9120
E-mail: szibolya01@t-online.hu

Pénzügyi vezető: Damu Gyuláné

Szakmai vezető: Tar Jolán
Elérhetősége:
Tel.: 06-52/530-767
Fax: 06-52/801-057
E-mail: dbszeta@invitel.hu

A projekt rövid összefoglalása:
Az „Új esély” című, 16 hónap időtartamú, komplex infrastrukturális és foglalkoztathatóság fejlesztő projekt a Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthonában élő szülők és gyermekeik számára egészséges lakótér kialakítását és modernizálását célozza meg, párhuzamosan a személyes és társas kompetenciák fejlesztésével.

A projekt célja:

Általános célunk a családok átmeneti otthona épületének felújítása, energiafelhasználási hatékonyságának növelése. Az intézmény épületében lévő lakószobákat, szociális helyiségeket, a közösségi tereket újítjuk fel. A meglévő építmény használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának és költséghatékonyságának növelése érdekében végeztetünk felújítási, korszerűsítési munkákat. Az intézményünk korszerűsítésének célja, hogy az átmeneti otthonban élő családok (szülők és gyermekek) a jelenleginél humanizáltabb életfeltételek között élhessenek, és a társadalmi integráltságuk foka növekedjen a pszichoszociális fejlődésükkel. A fejlesztés célja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézményünk célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen.

A projekt célcsoportja:

A projekt elsődleges célcsoportja a családok átmeneti otthonában élő szülők és kiskorú gyermekeik, akik szociokulturális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek (különös tekintettel a romákra és az állami gondoskodásban felnőtt fiatal felnőttekre), alacsony iskolai végzettségűek, munkaszocializációval nem, vagy csak részben rendelkeznek, és a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű munkavállalók. Különösen veszélyeztetett célcsoport a 17-23 év közötti korosztály, hisz az ifjúsági munkanélküliség kezelésében, illetve megelőzésében nagy hangsúlyt kap ezen réteg foglalkoztathatóságának fejlesztése.

Elérni kívánt eredmények:

Debrecen, Nap u. 4 sz. alatti, az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanban működtetett Családok Átmeneti Otthona intézmény felújítás, korszerűsítése. A felújítás, korszerűsítés keretében az alábbi munkálatokat végeztetjük el: • az intézmény valamennyi lakószobájának, konyhájának, fürdőszobájának, az előszobák, folyosók, továbbá az iroda helyiségek felújítása (festés, mázolás, burkolás, a tetőtérben lévő szobák gipszkarton falának cseréje, javítása),
• az ingatlanon belül az elektromos vezeték hálózat felújítása, a konnektorok, kapcsolók, világítótestek cseréje, a műszakilag indokolt helyeken kiépítése,
• a fűtési rendszer korszerűsítése (fűtési csővezetékek cseréje, a meglévő gázkazánok cseréje kondenzációs gázkazánra),
• a használati melegvíz-ellátás biztosítása napkollektorral,
• a földszinti különálló lakrészben lévő vizesblokk, az emeleti WC helyiség teljes körű felújítása, a vízvezetékek, szaniterek cseréje, festés, mázolás, burkolás,
• a belső nyílászárók javítása, szükség esetén cseréje, mázolása,
• a bejárati kapuzat cseréje,
• az épület hőszigetelése (hőszigetelt ablakok beszerelése, a homlokzati falfelület hőszigetelése 8-12 cm vastagságban az utcafronton és az udvari, valamint a tetőtér ráépítés áthidaló felületein),
• az esővíz elvezető csatorna javítása, felújítása,
• homlokzati bevonat készítése
• egységes belsőépítészeti elrendezések és bútorzat kialakítása.

Emellett a munkatársakat és a lakókat felkészítjük a korszerűsítéssel járó nehézségekre csoportfoglalkozáson keresztül. Illetve ezen élethelyzetet felhasználjuk szociális készségeik fejlesztésére megfelelő tréningek segítségével.

A projektben megvalósuló, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok bemutatása:

A családok átmeneti otthonában zajló felújítás, korszerűsítés a lakók (szülők és a gyermekek) számára az addigi életmódbeli, pszicho-szociális és munkaerő-piaci helyzetükben változást jelenthet. A korszerűsítéssel járó nehézségekhez való alkalmazkodási folyamatot összekapcsoljuk a munkaerő-piacon szükséges alkalmazkodási folyamattal. A változások kíséréséhez kapcsolódó képzéshez a lakókat két, problémáik és életkoruk alapján jól elkülöníthető csoportba soroltuk. Az egyik a szülők csoportja, a másik az iskolás gyermekeké.

A változást kísérő program, az összeállított tevékenységeivel, rugalmasan alkalmazkodik a programrésztvevők szükségleteihez. A két célcsoport számára a stabil mentális állapot elérése érdekében koherensen épül össze a 120 órás képzési program. Az egyes programelemeken való részvétel a családon belül közvetett hatásként, összetetten is érvényesül, hisz az életmódbeli változásoknak széleskörű és hosszútávú hatásai lesznek. A változást kísérő program két csoport számára 3X20 órás tréning módszerrel oktatott képzést tartalmaz.

Az otthonban élő szülők számára tervezett képzés:
Kommunikáció (20 óra)
Jogi ismeretek (20 óra)
Álláskeresési tréning (20 óra)


Az otthonban élő gyermekek számára tervezett képzés:
Kommunikáció (20 óra)
Életvezetési tréning- életmód-viselkedéskultúra (20 óra)
Agressziókezelés (20 óra)
Gyermekfelügyelet
A képzési projektelem idején, amennyiben szükséges, szakképzett óvodapedagógus felügyeli a csoportot. Elhárul a szülőket akadályozó tényező, ami miatt a képzésekből és a csoportos foglalkozásokból kimaradnának.
Sajtóközlemények